Skip to content

Algemene voorwaarden

Offertes en contracten

Offertes en contracten van TD Cascade zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van één maand vanaf offertedatum. Tarieven en kosten die zijn opgenomen in offertes en contracten kunnen wijzigen door een verandering in de werkzaamheden.

Btw

Alle tarieven en kosten zijn exclusief het geldende btw-tarief en andere heffingen van overheidswege.

Bureaukosten

TD Cascade hanteert 3% bureaukosten. Onder bureaukosten vallen alle kosten die niet binnen de uurtarieven zijn opgenomen, zoals printkosten, koerierskosten, binnenlandse reiskosten, kosten voor het maken van back-ups, etc.

Facturatie

Bij goedkeuring van de begroting wordt een voorfactuur gestuurd van 40% van het totaalbedrag, gevolgd door een tweede factuur van 40% halverwege het project. Bij afronding en acceptatie van het project wordt een eindfactuur gestuurd voor de resterende 20%. Bij kleinere bedragen kan worden afgesproken om 100% vooraf te factureren. Indien een project van tevoren niet goed valt te begroten, kan ook worden afgesproken om tweewekelijks op basis van nacalculatie te factureren. Ook in het geval dat TD Cascade voor grote bedragen moet inkopen bij derden, kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt.

Betalingstermijn

Er wordt een betalingstermijn gehanteerd van 30 dagen.

Gebruik

De offerte of het contract is inclusief de verkrijging van de gebruiksrechten op de resultaten van de opdracht (het werk) zoals daarin omschreven, tenzij anders vermeld. Indien rechten van derden zijn betrokken bij de totstandkoming van het werk, worden aanvullende afspraken voor het gebruik gemaakt. Dit zal altijd voor aanvang van de werkzaamheden met de opdrachtgever worden afgestemd.

Garantie

TD Cascade spant zich, mede met het oog op het beoogde gebruik van het werk, in voor een zorgvuldige en professionele uitvoering van de opdracht en garandeert daarbij dat (i) het werk door of vanwege TD Cascade is gemaakt, (ii) dat TD Cascade als rechthebbende over het werk kan beschikken en (iii) dat ermee ten tijde van de creatie – voor zover bekend – geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

Vrijwaring

Onverminderd TD Cascade inspanningsverplichting en garantie als voormeld, vrijwaart opdrachtgever TD Cascade voor claims met betrekking tot bestaand werk van derden waarvan TD Cascade binnen het resultaat van de opdracht of bij de realisatie van de opdracht gebruik maakt of heeft gemaakt. Alle (juridische) kosten, die TD Cascade naar aanleiding van dergelijke vorderingen moet maken, komen voor rekening van opdrachtgever, die TD Cascade op verzoek volledig schadeloos zal stellen.

Aansprakelijkheid

TD Cascade is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare directe schade. In geval van toerekenbare tekortkoming dient TD Cascade eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn te worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. TD Cascade kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op bestaande rechten van derden.

Geheimhouding

TD Cascade draagt zorg voor geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden die in het kader van de opdracht worden gedeeld.

Toepasselijkheid

Op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle door TD Cascade met opdrachtgevers gesloten overeenkomsten zijn verder de Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40539096, van toepassing. Wij zenden u deze op verzoek toe. In geval van strijd tussen deze voorwaarden en die van BNO, prevaleren deze voorwaarden.

Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door TD Cascade en opdrachtgever uitdrukkelijk uitgesloten.